Doelstelling

Doelstelling Platform Dordtse Kerken

zoals vastgesteld d.d. 12 november 2015

Platform Dordtse Kerken

Het Platform Dordtse Kerken heeft als doel deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen (verder: kerken) met elkaar in contact te brengen en activiteiten te ontwikkelen en te stimuleren die vanuit de opdracht van het evangelie dienstig zijn voor de bewoners van het eiland van Dordrecht en de stad.

Basis voor de brede samenwerking binnen het Platform zijn de Bijbel en de oud-christelijke belijdenisgeschriften.

Deelnemers aan het Platform

 • kunnen alle (wijk)kerken zijn die de basis onderschrijven en bereid zijn het Platform geldelijk te ondersteunen. Iedere aanmelding moet worden goedgekeurd door het bestuur.
 • kunnen ook christelijke organisaties zijn indien ze de basis onderschrijven. Van hen zal geen geldelijke bijdrage worden gevraagd. Iedere aanmelding moet worden goedgekeurd door het bestuur.

De samenwerking binnen het Platform geschiedt op basis van vrijwilligheid.

 • De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de activiteiten ligt bij de ad hoc deelnemers.
 • Alle deelnemers kunnen activiteiten aanmelden en daarvoor steun vragen van andere deelnemers en het bestuur.
 • Iedere deelnemer is vrij andere deelnemers uit te nodigen voor deelname aan een activiteit of een gesprek over activiteiten. Indien deze activiteit als Platform-activiteit wordt gepresenteerd is goedkeuring door het bestuur vereist.

Het bestuur (I)

 • Het moderamen (verder: bestuur) bestaat uit een minstens 6 vrijwilligers uit de breedte van het platform.
 • Jaarlijks in november worden alle deelnemers samengeroepen voor een verantwoording door het bestuur van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en een toelichting op de plannen voor het komende jaar.
  • In die bijeenkomst wordt meegedeeld of bestuursleden willen aanblijven of een vervangers gezocht moeten worden. Het bestuur houdt zelf een rooster van aftreden bij. Jaarlijks wordt minstens één bestuurslid vervangen.
  • In die bijeenkomst wordt ook de contributie vastgesteld en worden de boeken van de penningmeester gecontroleerd door twee personen die geen deel uit maken van het bestuur.
 • Het bestuur vergadert minstens zes maal per jaar. Na iedere vergadering gaat er een verslag uit naar de deelnemers.

Het bestuur (II)

 • zorgt voor ondersteuning van gemeenschappelijke activiteiten. De mate van ondersteuning zal per activiteit bekeken worden.
 • zorgt voor een actuele website.
 • probeert in te steken op belangrijke herdenkingen in de stad waarbij het getuigenis van de kerk van belang is.
 • geeft aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen in de stad voor zover die niet door andere organisaties vanuit de kerken behartigd worden.
 • is vertegenwoordigd bij afscheid en intrede van voorgangers van de deelnemende kerken.

Het bestuur (III)

 • onderhoudt contacten met de plaatselijke overheid. Het bestuur is ook aanspreekpunt voor de overheid.
 • onderhoudt contacten met andere samenwerkingsverbanden waarbij kerken betrokken kunnen  zijn.

Het bestuur (IV)

 • organiseert minstens één maal per jaar een mini-symposium bij een organisatie die voor de kerken van belang is.
 • organiseert in samenwerking met het Reformatie Instituut Dordrecht jaarlijks de christelijke herdenkingsdienst op 4 mei en doet mee aan de kranslegging.
 • organiseert in samenwerking met het Reformatie Instituut Dordrecht jaarlijks de hagenpreek op de herdenking van de eerste vrije Statenvergadering van 19 juli 1572.
 • Organiseert gespreks- of debatbijeenkomsten voor theologisch-geïnteresseerden.